WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Грошово-кредитна політика держави - Реферат

Грошово-кредитна політика держави - Реферат


ТЕМА. ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА ТА ГРОШОВА ПОЛІТИКА
ДЕРЖАВИ.
План:
1.Поняття та типи грошових систем.
2.Кейнсіанська та монетаристська концепції грошової
політики.
3.Пропозиція грошей та фактори, що її визначають.
4.Пропозиція грошей та бюджетне обмеження.
5.Грошово-кредитна політика держави.
1. Основною метою грошово-кредитної системи є досягнення
загального рівня виробництва , що характеризується повною
зайнятістю і відсутністю інфляції. Кредитно-грошова пол-
ітика полягає в зміні пропозиції грошей з метою стабілізації
сукупного обсягу виробництва, зайнятості і рівня цін. Під час
економічного спаду кредитно-грошова політика полягає у
збільшенні грошової пропозиції для стимулювання витрат, а під
час інфляції, навпаки,- в обмеженні пропозиції грошей для
обмеження витрат.
Отже, грошово-кредитне регулювання має антиінфляційне
спрямування і є виразом монетарної політики.
Посилення контролю держави над грошовою і кредитною сис-
темами визначається тим, що їй належить центральний банк
країни, який володіє монопольним правом емісії грошей і регу-
лювання їх кількості. Тим самим забезпечується можливість ви-
користання кредитно-грошової системи для впливу на банківські
операції як підприємців, так і всього населення.
Найважливішими інструментами грошово-кредитної політики є регулювання грошової маси і рівня банківського проценту. Перше забезпечується так званими операціями на відкритому
ринку і резервною нормою покриття комерційних банків, друге - обліковою процентною ставкою. Зрештою, і через рівень банківського проценту регулюється грошова маса.
Операції на відкритому ринку дозволяють регулювати гро-
шову емісію, насамперед готівки. Під названим терміном хо-
ваються купівля і продаж державних облігцій на відкритому ринку.
Для збільшення кількості грошей в обігу і стимулювання
підприємницької діяльності центральний банк починає скупову-
вати облігації державної позики у комерційних банків і насе-
лення. Коли виникає потреба зменшити грошову масу і тим са-
мим стримати ділову активність, центральний банк починає активно продавати державні цінні папери. Таким чином, через відкритий ринок цінних паперів регулюється кількість грошей в обігу.
Грошова система - це форма організації грошового обігу,
яка історично і законодавчо утворилася в кожній країні.
Грошовий обіг - це безперервний рух грошей, які виконують функції засобу обігу і платежу, а також обслу- говують кругообіг товарів та послуг.
Закон грошового обігу визначає кількість грошей не-
обхідних для обігу:
М = Р + Кр + П - ВП / V
М - кількість грошей, необхідних для обігу;
Р - сума цін товарів, що підлягають реалізації;
Кр - сума цін товарів, що продані в кредит;
П - платежі, термін виплати яких настав;
ВП - взаємовиплатні платежі;
V - швидкість обігу однієї грошової одиниці.
ЕЛЕМЕНТИ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ
Грошова одиниця - міра грошей, прийнята в країні за оди-
ницю (в ній виражаються ціни товарів та послуг).
Масштаб цін - вагова кількість грошового металу, прийня-
того в країні за гршову одиницю.
Емісійна система - установи, що здійснюють випуск грошей
і цінних паперів та визначають порядок емісії.
Форми грошей - матеріалізована в певному типі загального
еквіваленту мінова вартість, яка забезпечує стабільність
обігу товарів і стабільним платіжним засобом у готівковому
обігу.
Інститути грошової системи - державні і недержавні уста-
нови, які регулюють грошовий обіг.
Валютний паритет - співвідношення з іншими валютами.
ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМ ГРОШЕЙ
Товарні догрошові еквіваленти - товар, з натуральною
формою якого пов'язана його суспільна функція загального
еквівалента.
Золоті та срібні монети - повноцінні монети із золота
або срібла, які виконують всі функції грошей (кредитні гроші
можуть вільно обмінюватись на грошовий метал).
Білонні монети - неповноцінна розмінна монета, ном-
інальна вартість якої перевищує вартість вміщеного в неї ме-
талу та витрат на її чеканку.
Паперові гроші - грошові знаки, що випускаються дер-
жавним казначейством для покриття фінансових потреб держави,
що провляються в дефіциті державного бюджету і забезпечені
певною купівельною спроможністю.
Кредитні гроші - знаки вартості, які виникли на основі
заміщення майнових зобов'зань приватних осіб і держави.
У процесі розвитку ринкового господарства на основі
ускладнення зв'язків між його суб'єктами і збільшення тим-
часових кордонів між виробництвом і реалізацією товарів і
послуг розповсюдженою формою стають кредитні гроші.
ВИДИ КРЕДИТНИХ ГРОШЕЙ
Вексель - боргове зобов'язання позичальника кредитору
про виплату боргу в призначений строк.
Депозитні гроші - система спеціальних розрахунків між
банками на основі банківських переказів з одного рахунку на
інший.
Банкнота (банківський білет) - грошові знаки, які випу-
щені емісійними банками. В сучасних банкнотах відсутня власна
внутрішня вартість.
Чек - наказ власника рахунку (чекодавця) кредитній уста-
нові, яка обслуговує його, сплатити певну суму грошей чеко-
держателеві.
Електронні гроші - система банківських розрахунків за
допомогою ЕОМ.
Сучасний грошовий обіг являє собою сукупність грошових
засобів, які виступають в двох формах: готівковій і без-
готівковій. За обсягом готівкові гроші значно поступаються
грошовим засобам, що знаходяться на рахунках (банкноти і
розмінна монета в сучасних умовах складають приблизно 10%
всіх грошових засобів).
Різноманіття грошових засобів, які функціонують в су-
часній економіці, порджує проблему виміру грошової маси.
СТРУКТУРА ГРОШОВОЇ МАСИ
Грошова маса - сукупність всіх грошових засобів, які
знаходяться в народному господарстві в готівковій і без-
готівковій формах і виконують функції засобів обігу, платежу
і накопичення.
Залежно від ступеня ліквідності різних форм грошей виді-
ляють такі показники грошової маси:
Гроші для операцій (М1) = банкноти білонні монети, що
перебувають в обігу поза банками + поточні (чекові) рахунки:
безстрокові та інші чекові депозити.
Гроші в широкому розумінні (М2) = М1 + заощаджувальні і
строкові депозити (внески) у комерційних банках.
М3 = М2 + внески в спеціалізованих установах, особливі
види нагромаджень.
L = М3 + інші ліквідні активи (короткострокові) до трьох
місяців державні цінні папери та інші).
D = L + закладні, облігації та інші аналогічні кредитні
інструменти.
Депозити - внескигрошових коштів юридичних і фізичних
осіб у банки.
Під ліквідністю активів розуміють можливість їхнього пе-
ретворення в грошову форму без суттєвої втрати вартості і в
короткий строк.
Основу всієї грошової маси країни складають гроші висо-
кої ефективності - банкноти. монети та депозити комерційних
банків у Центральному банку, тому їх називають грошовою базою
(Н). Загальний розмір грошової бази країни в кожний даний мо-
мент можна визначити за балансом Центрального

 
 

Цікаве