WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Грошовий ринок та грошові системи - Реферат

Грошовий ринок та грошові системи - Реферат


Реферат
на тему:
ГРОШОВИЙ РИНОК
ТА ГРОШОВІ СИСТЕМИ
І. Грошовий ринок
1.1. ГР та його інституційна модель.
ГР балансує грошові потоки і грошовий обіг вцілому. Але роль грошового ринку не обмежується межами грошового обороту. Найважливішою якісною характеристикою грошового ринку є процент.
Грошовий ринок
ринок грошей (обіг до 1 року)
- валютний ринок
- ринок короткострокових банківських кредитів
- ринок короткострокових фінансових актвів
ринок капіталу (обіг більше ніж рік)
- ринок ц.п.
- ринок середньо та довгострокових банківських кредитів.
Грошовий ринок потребує регулювання, або впливу саморегулюючих структур
Суб'єкти грошового ринку (продавці, покупці, посередники).
Грошові потоки в межах грошового ринку їстотно розрізняються, це пояснюється суттєвою різницею прямого та опосередкованного фінансуваня в рамках ринку.
Пряме фінансування Найголовніші канали руху грошей: 1. Канал капітального акціонерого фінансування. 2. Канали позичання шляхом емісії облігацій та інших фінансових активів. Суб'єкти: дом. господарства; фірми, держава; іноземні фіз та юр. особи.
Пряме фінансування це переміщення коштів по ринкових каналах безпосередьо від власника до позичальника.
Капітальне фінансування- це отримання коштів в облмін на право участі в власності фірми (акції).
Позичання - це отримання фірмою коштів в обмін на боргове забов'язання сплатити борг в установленний строк з виплатою процента.
Опосередковане фінансування Взаємодіфя відбувається за допомогою фінансових посередників (класичний приклад - банк (механізм дії). Опосередковане фінансування відбувається за законом попиту та пропозиції. Балансування попиту та пропозиції та формування % на гроші виступає найважливішою функцією гошового ринку.
1.2.Попит на гроші та грошова пропозиція
Їснують суттєві відмінності формування попиту та пропозицції на грошовому ринку.
ПОПИТ- це намагання суб'єктів мати в свлєму розпорядженні певну встановленну ними масу грошей.
Якщо розмір поточної каси коливається в короткостроковому періоді при заданому обсязі ВНП то це означає що проводиться політика регулювання депозитної ставки.
ПРОПОЗИЦІЯ грошей на рівні окремого суб'єкта залежить від зміни доходності розміщення коштів в активи, отже от зміни %. Чим вища % тим вища пропозиція.
Пропозиція на макрорівні-постійний фактор= загальна маса грошей в обігу. Незалежить від %. Ставка рівноваги- крива попиту перетинає криву пропозиції.
Інвестиційні ресурси= заощадження - держ позички на внутрішньому ринку.
1.3. Ринок ЦП як складова частина грошового ринку.
Ринок ЦП- це складва частина фінансового ринку де відбувається трансформація заоадженнь в інвестиції за допомогою специфічного товару ЦП.
ЦП це боргове забов'язання або свідотство про участь в капіталі. (види ЦП) ринок ЦП має механізми саморегуляції, регулювання РЦП в умовах ринку повинне бути мінімальним, урад на РЦП, Український РЦП.
1.4. Фактори, що визначають рівновагу грошового ринку .
Грошовий ринок повинен абезпечити повну трансформацію заощаджень в інвестиції, їснує 2 позиції щодо реального виконання цієї задачі: монетаристи-ТАК; кейнсіанці- НІ.
Монетаристи- ринкова с-ма має маханізм регулювання що стримує економічну крзу, впливає на фрми та на сімейні господарства: стимулюється бажання інвестувати та заощаджувати в рівних розмірах = %.
Зростання % призводить до зростання заощадженнь та падіння інестицій...... Якщо заощадження перевищать інвестиції......... Але монетаристи говорять що це буде тривати неловго = точка рівноваги=рівновага всієї економіки.
Кейнсіанці Рішення про заощадження та інвестування приймаються різними економічними суб'єктами, що діють з різними мотивами. Наявність заощадженнь у населення фірму взагалі не цікавить.
ІІ. ГРОШОВІ СИСТЕМИ
2.1. Грошова система та ії структурні елементи
грошова система- це форма організації грошових розрахунків в Україні
В склад грошової системи вкл.
1.Найменування грошової одиниці в національній економіці
2.Маштаб цін
3.Форми гошей що втановлені законодавчо і знаходяться в обігу
4.Форми організації безготівкових розрахунків
5.Порядок здійснення готівкового грошового обороту.
6.Державні структури, що регулюють грошовий обіг.
Маштаб цін- структурний елемент грошової системи, який характеризує кількість товарів, які можуть бути придбані за 1 грошову одиницю. Характеризуючи маштаб цін виділяють валютний курс. Валютний курс- це співвідношення між курсами валют двох країн. Деравний валютний курс встановлюється в алежності від конвертованності валюти.
"Правила проведення безготівкових розрахунків в Україні"- безготівковий обіг
"Порядок проведення касових операцій в економіці"- готівковий обіг
Основними суб'єктами регулювання є: НБУ; Мін. Фін.; відповідні держ установи.
2.2. Основні типи грошових систем та їх еволюція
1. Ринкові та неринкові
2. Регульовані (паперово-грошові та кредитні) та саморегуюючі (гроши з золота та сірібла)
3. Монометалічні та біметалічні (1.паралельні в-ти; 2.подвійна (держава встановлювала співвідношення); 3."кульгаюча валюта"(один з металів кеарбувався в закритому порядку).
Закон Коперника Грешена (був сформрваний в умовах недоліук подвійної валюти, коли ринкова вартість грошей ен враховувалась і це призводило до тезаврації (здешевлення) закон витіснення хороших грошей поганими
" мономеалізм ділеться на три групи:
" золотомонетний стандарт
" золотозливковий стандарт
" золотодевізний стандарт
" паперові та кредитні гроші
2.3.Державне регулювання рошової системи
Основним механізмом регулювання грошового обігу є банківські операції, Американський економіст Самуельсон вважав, що кожен центральний банк має єдину функцію- контроль за грошовою масою та кредитом. Інструменти впливу на грошово-кредитну систему можуть бути прямі (емісія) та опосередковані (через кредитні інститути).
Дворівнева банківська система(Центробанк та комерційні, ділові, інвестиційні банки).
Участь держави у капіталі ЦБ і наслідки...
У вітчизняній літературі ігнорувалося поняття державного борга (наслідки, ситуація в ринковій економіці). ЦБ є банком уряду, тому ЦБ приймає участь в розміщені і обслуговуванні державних боргових зобов'язань.
Політика державного боргу... Для краї що бажають вступит до ЄС державний борг не повинен перевищувати 60 % від ВНП.
Державне регулювання грошового ринку в країнах з розвинутою економікою... фіскально бюджетними разом з грошово кредитними інструментами.
В Україні політика держ. боргу виражена....... Ефект фінансової піраміди
На грошовому ринку україни політика держ боргу проводиться в комплексі з %-ою і резрвною політикою
2.4. Інфляція
Інфляція (от лат. вздутие) це переповнення каналів горошового обороту знеціненними грошовими знаками.... Лаж на золото- підвищення ціни на золоті монети в паперових. Дізажіо- зменшення реальної вартості порівнянно з номінальним золотим вмістом сучасна інфляція - це знецінення грошей відносно товарів.
Деномінація (обмін старих знаків на нові в певній пропорції з зміною цін, і т. і.)
" нуліфікація
" девальвація
" ревальвація

 
 

Цікаве